Woordenboek

Cognitieve gedragstherapie (CGt)

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. CGt is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen. De cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken zowel op het gevoelsleven als op ons gedrag. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie de neiging heeft om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel het denken als het  doen en laten beïnvloeden. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. In de psychologie ziet men steeds beter in dat ‘anders leren denken’ en ‘anders leren doen’ uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.

Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin niet de problemen het uitgangspunt zijn maar juist de gewenste uitkomst. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft op zijn eigen leven  en er ook vorm aan kan geven. Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, omdat er positief gesproken wordt over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode waarmee herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerkt kunnen worden. EMDR wordt in de behandeling ingezet wanneer blijkt dat herinneringen nog nare effecten opleveren. Denken aan de gebeurtenis roept nog steeds een emotionele reactie op. Een groot deel van de getroffenen verwerken een schokkende of nare gebeurtenis op eigen kracht. Wanneer een nare gebeurtenis niet of niet goed verwerkt wordt, blijft iemand echter (te lang) met klachten rondlopen. EMDR kan ook ingezet worden om herinneringen te versterken die iemand geholpen hebben zich gelukkig, zelfverzekerd en in zijn kracht te voelen, zodat deze in toekomstige moeilijke situaties ingezet kunnen worden. Op deze manier draagt EMDR bij aan vergroting van de persoonlijke effectiviteit.

Mindfulness (MBCT) Based Cognitieve Therapie

Het centrale begrip in de Mindfulness Based (of: Aandachtgerichte) Cognitieve Therapie is een uit de Boeddhistische traditie afkomstige vorm van meditatie en betekent letterlijk: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. In de therapie komen verschillende cognitieve en gedragstherapeutische interventies aan de orde zoals: psycho-educatie en oefeningen rondom aard van het denken, registratie van cognities rond (on-)prettige gebeurtenissen, het leren herkennen van kenmerkende negatieve gedachten, signalen van een dreigende depressie of angst leren herkennen, plezierige activiteiten invoeren en het maken van een terugvalpreventieplan. Het doel van de therapie is zich bewust te worden van oude automatische reactiepatronen en leren over te stappen op bewust waarnemen en handelen. Aandachtgerichte therapie richt zich vooral op het aanvaarden van wat zich voordoet, in plaats van dit te beoordelen of te veranderen; accepteren van gevoelens en gedachten zoals ze zijn in plaats van zelfkritiek, vermijden of onderdrukken. Het is een methode om anders te leren omgaan met depressie, angst, chronische pijn, en andere klachten, zodat men er minder problemen van ondervindt in het dagelijks leven en waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Reacties gesloten